BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỨU SINH,CỨU HOẢ

Công ty có cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hàng năm các thiết bị cứu sinh, cứu hoả (các bình cứu hoả xách tay,trạm dập cháy cố định CO2.

1. BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH 


 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của nghị quyết IMO 761(18) và của nhà sản xuất.

 

2. BẢO DƯỠNG XUỒNG CỨU SINH


Việc kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau:

 - Kiểm tra lần đầu sau khi lắp đặt

 - Thử tải tĩnh cho cẩu xuồng ở tải trọng 2.2 lần tải trọng làm việc (sau khi lắp đặt)

 - Kiểm tra hàng năm xuồng cứu sinh, móc nhả và thiết bị hạ xuồng

 - Thử tải móc xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ ở tải trọng 1.1 lần tải trọng làm việc (mỗi 5 năm)

3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỨU HỎA 


  -Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm:
  
  - Kiểm tra hàng năm bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy
  - Kiểm tra các hệ thống chữa cháy cố định CO2,  Phun sương bằng nước 
   - Thiết kế, lắp đặt các hệ thống cứu hỏa 
   
- Phân tích mẫu chất tạo bọt chống cháy